Rehabilitation Strategy in Poststroke Patients :

, par  André , popularité : 11%

Auricular Intradermal Acupuncture as a Supplementary Motor Rehabilitation Strategy in Poststroke Patients : A Randomized Preliminary Clinical Study
Dan Miao, 1 Kuok-Tong Lei, 1 Jing-Feng Jiang, 1 Xin-Jun Wang, 1 Hong Wang, 1 Xiao-Ru Liu, 1 Jia-Jia Zhang, 2 and Jia-Wei Xiong 3