Chinese points from Terry Oleson

, par  André , popularité : 11%
List of points Oleson’s points

C = Chinese Points
F =French Points

Ba YA MA Zui Dian Dental Analgesia 47 C1,C2 LO2, LO 1
Ben Men Cardia 62.0 IC 7
Bi Arm (Humerus) 36 SF2, PP4
Bian Mi Constipation. 154 C TF3
Bian Tao Xian Tonsil 75 C1,C2,C3,C4 HX8, HX13, HX15, LO3
Chun Lips 50.F LO 3
Cu Shen Shang Xian Ji Su Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) 104F1,F2,F3 SF6, LO7, ST1
Cu Xing Xian Ji Su Gonadotropic Hormones (FSH, LH) 101F CW1
Cui Ru Ji Su Prolactin 105F IC1
Da Chang Large Intestines 66.0 SC 3, SC 4
Da Er Wen Dian Darwin’s Point 193.F HX 11
Da Tui Thigh (Femur) 22,0 TF 3
Dan Gall Bladder (Right Ear Only) 82 SC8
Di Xue Ya Dian Hypotension 156 C IT1
Ding Vertex ((Apex of Head) 42.0 LO 6
Ding Pi Ceng Parietal Cortex 149F LO3, LO4
Dong Yan Shen Jing Oculomotor Nerve (III nerve) 116F PL1
Dui Ping Jian Apex of Antitragus 178 C AT2, AT3
E Forehead 40.0 AT 1
E Dou Frontal Sinus 41.F LO 4
E Pi Ceng Frontal Cortex 150F LO1,LO2
E Ye Qian Pi Ceng Prefrontal Cortex 151F LO1,PL1
Er Jian Apex of Ear 179 C HX7, HX8
Er Lun Dian Helix Points (Anti-inflammatory) 180 C1/C2/C3/C4/C5/C6 HX11/HX13/HX14/HX15/LO5/LO3
Er Shen Men  Shen Men 1.0 "IF 2
Er Thong Point Zero 0.0 HX 1
Fei Lung 70.01/70.02 IC 4, IC 5/IC2
Feng Xi Wind Stream 175 C IH11
Fu Abdomen 19.0 AH 11, AH 12
Fu Qiang Shen Jing Solar Plexus 112F HX1
Fu Shui Ascites 172 C SC7
Gan Liver 79 CR2
Gan Jue Master Sensorial Point 8.F LO 3 / LO 4
Gan Yan Dian Hepatitis 168 C1/C2 TF4/CR2
Gan Yang Liver Conditions 80C1,C2 HX11,HX12/HX10, HX11
Gan Ying Hua Cirrhosis 169 C CR2
Gang Men Anus 68.0 HX 3
Ge Diaphragm 76.C/76F HX 2/IC8,CR2
Gen Heel 26,0 AH 17, TF 5
Goo Xue Ya Dian Hypertension 155 C1/C2 TF6/TG1, TG2
Hai Ma Hippocampus 140F LO2, LO4
Hei Zhi Substantia Nigra 134.F PL6
Ho Throat (Pharynx) 73.0 /73F ST 4/IC6
Hong He Red Nucleus 133.F PL4
Hou Xia Qiu Nao Posterior Hypothalamus 137.F IC5
Huai Ankle 25,0 AH17, TF 5 /TF 6
Huo Bo Dian Alertness 191.F HX 12
Ji Dian Appetite Control (Hunger Point) 161 C TG3
Ji Song Dian Muscle Relaxation 159 C IC7,IC8
Jia Zhuang Pang Xian Parathyroid Gland 97.F CW4
Jia Zhuang Pang Xian Ji Su Parathyroid Stimulating Hormone 103F IT2
Jia Zhuang Xian Thyroid Gland 96.C/96 F AH8/CW5
Jia Zhuang Xian Ji Su Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 102F IT2
Jian Shoulder (Pectoral Girdle)
Jian Jia Scapula ((Trapezius Muscle)) 37.F SF2
Jian Shang Shen Jing Jie Superior Cervical Ganglia 122F CW4, PG3
Jiao Can Autonomic Point 2.0 AH 7 / 1H 4
Jiao Gan Parasympathetic Nerves 110F IC3, IC6
Jie He Dian Tuberculosis 166 C IC5
Jie Hou Jiao Gan Sympathetic Postganglionic Nerves 109F CW5,CW9
Jie Qian Jiao Gan Sympathetic Preganglionic Nerves 108F IH2,SF3
Jing Neck 16.0 AH 8, AH 9
Jing Xia Shen Jing Jie Inferior Cervical Ganglia 120F CW5,PG3
Jing Zhong Shen Jing Jie Middle Cervical Ganglia 121F CW4, PG2
Jing Zhui Cervical Spine 10.0 AH 1, AH 2,CR 2,TG,PG 2
Jing Zhui Cervical Spinal Cord 126F HX 14, PP 4
Kang Gong Ji Dian Anti - Aggressivenes (Irritability Point) 182 F LO2
Ke Chin 51.F LO 5
Ke Di Song Cortisol 93.F1,F2,F3 TG2, SF3-ZH10, SC6-SC7
Ke Dian Thirst 162 C TG4
Kiwi Le Dian) Depression (Cheerfulness, Joy) 190.F1/F2 LO 7/CW2
Kou Mouth 60.0 IC 6
Kou Dai Hui Cingulate Gyrus 143F LO2, IT1
Kuan Hip 21,0 TF 1, PT1
Lan Wei Appendix 77 SC2
Lan Wei Yan Appendix Conditions 78 C1,C2,C3 SF6,SF3,SF1
Lu Se Si Tong Limbic System (Rhinencephalon) 139F LO1,PL1
Mi Zou Shen Jing Vagus Nerve (X nerve) 113F IC3,IC4
Mian Jia Face (Cheek) 52.C LO 5, LO 6
Mian Shen Jing Facial Nerve (VII nerve) 118F PL 6
Mu Eye Conditions 55.C1/55C2 IT 1/AT1
Mu Zhi Thumb 29,0 AH 18
Nao Master Cerebral Point 9.F LO 1 / LO 2
Nao Brain 130.C CW3
Nao Chui Ti (Hou) Posterior Pituitary Gland (Hypophsis) 100F IC 3
Nao Chui Ti (Qian) Anterior Pituitary Gland (Hypophysis) 99C/99F IC1/IC1,IC2
Nao Gan Medulla Oblongata (Brainstem 127C/127F CW 4/HX15
Nao Hou Shen Jing Minor Occipital Nerve 123F SF6, IH11
Nei Bi Internal Nose 56.0 ST 3
Nei Er Internal Ear (Cochlea) 58C/58F LO5/ST3
Nei Fen Mi Endocrine Point 4.0 IT 2
Nei Sheng Zhi Qi Internal Genitals (Testis or Ovary) 91C/91.F CW1/IH1
Niao Dao Urethra 87C/87F HX3/IH3
Nie Temporo Mandibular Joint (TMJ) 43.F LO 8, PL 6
Nie Temple (Yang or Sun Point) 39.0 AT 2
Nie Pi Ceng Temporal Cortex 148F LO6,LO8
Ou Mu 1 Omega 1 187.F SC 2
Ou Mu 2 Omega 2 188.F HX 6
Pang Guang Urinary Bladder 86/SC5
Pen Qiang Pelvic Girdle 20.0 TF 2, AH 13
Pen Ti Kong Zhi Sneezing 197.F LO 3
Pi Spleen (Left Ear Only) 81C/81F IC8/SC8
Pi Lao Hui Fu Vitality 174 C TG4
Pian Tan Dian Laterality Point 199 F On jaw central to LM 8
Ping Chuan Asthma 152 C AT2,AT3
Ping Di Ti Corpus Callosum 146F TG2, TG4
Ping Jian Apex of Tragus 177 C TG4, TG5
Qi Dian Wonderful Point 189.F CR 2/CW5
Qi Guan A Trachea (Windpipe) 72.0 IC 3
Qi Hou Dian Weather 194.F HX 3
Qian Lie Xian Prostate 88C/88F SC4/IH3
Qian Lie Xian Su Prostaglandins 198.F1/F2 L01,PL1/On Head Above LM2
Qian Xia Qiu Nao Anterior Hypothalamus 136.F IC2
Qiao Nao Pons LO7
Qiu Nao Thalamus Point 3.0 CW 2 / 1C 4
Qui Nao He Thalamic Nuclei 138.F CW1,CW3
Re Dian Heat 164 C AH11
Ru Breast 18.0 AH 10
Ru Xian Mammary Gland 95.C/95 F AH3-AH10/CW6
Sai Xian Salivary Gland 106 C/106F CW2/LO7
San Cha Shen Jing Trigeminal Nerve (V nerve) 117F LO5, PL 5
San Cha Shen Jing He Trigeminal Nucleus 132.F LO 5
San Jiao Triple Warmer 160 C IC1
Shang He Upper Jaw (Maxilla) 45.0 LO 6, LO 8
Shang Xia E Palate 48.C LO 6
She Tongue 49.C/49.F LO 4/LO5,PL 5
Shen Kidney 84C/84F SC6/IH5
Shen Jing Jin Zhang Nervousness (Neurasthenia) 157 C LO1
Shen Shang Xian Allergy Point IH 7
Shen Shang Xian Adrenal Gland 92.C/92F TG2,TG3/CW7
Shen Xin Fan Ying Dian Psychosomatic Reactions (Point R) 183 F HX 4
Shen Yan Dian Nephritis 171 C SF1/HX15
Shi Dao Esophagus 61.0 IC 7
Shi Er Zhi Chang Duodenum 64.0 SC 1
Shi Mian Dian Insomnia 192.F1/F2 SF 4/SF 1,HX 15
Shi Shen Jing Optic Nerve (II nerve) 115F LO1
Shou Hand (Metacarpals) 31,0 SF6
Shou Zhi Fingers 30,0 SF6, PP10
Shu Niao Guan Ureter 85C/85F SC5/IH4
Song Guo Ti Pineal Gland (Epiphysis) 98.F TG1
Suo Gu Clavicle 15.0 SF 1, AH 9
Then Jing Tranquilizer Point 7.F TG 1 / TG 2
Then Pi Ceng Occipital Cortex 147F AT3
Thong Jian He Septal Nucleus 142F LO2
Thong Nao Midbrain 129.F LO 5, PL 5
Thou Elbow 34,0 SF4, PP6
Ting Kok Sin Auditory Line 181 F LO5
Ting Shen Jing Auditory Nerve (VIII nerve) 119F ST3
Tun Buttocks 14.0 AH 11
Tuo Min Antihistamine 153 C TF5
Wai Bi External Nose 57.C/57F TG 3/LO1,LO2
Wai Er External Ear (Auricle) 59.C/59F TG 5/LO1
Wai Sheng Zhi Qi External Genitals (Penis or Clitoris) 90C/90F HX4/HX1,HX2
Wan Wrist 32,0 SF5, PP8
Wang Zhuang Jie Gou Reticular Formation LO 5, PL 6
Wei Stomach 63.0 CR 1, PC 2
Wei Gu Sacral Spine 13.0 AH 5, AH 7
Wen Zhuang Ti Striatum (Basal Ganglia) 135.F PL 4
Xi  Knee (Patella) 23,0
Xia Fu Shen Jing Hypogastric Plexus 111F SC4,IH3
Xia He Lower Jaw (Mandible) 44.0 LO 7
Xiao Bi Forearm (Radius) 33,0 SF4
Xiao Chang Small Intestines 65.0 SC 2, PC 3
Xiao Nao Cerebellum 145F PL2, PL4
Xiao Tui Calf (Tibia) 24,0
Xin Heart 69.C1/67C269/F IC 4/TG5/AH3
Xing Fen Ding Excitement 165 C CW1
Xing Ren He Amygdala Nucleus 141F LO2,IT1
Xing Yu Yi Zhi Sexual Desire (Bosch Point) 184.F HX 1 /TG 5
Xing Yu Zeng Qiang Sexual Compulsion (Jerome Point) 185.F HX 15 / SF 1
Xiong Chest and Ribs 17.0 AH 10
Xiong Ji Zhui Thoracic Spinal Cord 125.F HX 13, PP 6
Xiong Xian Thymus Gland 94.5 CW6
Xiong Zhui Thoracic Spine 11.c AH 2, AH 3,AH 4, CR1,TG2,TG3,PG 3,PG4
Xiu Qiu Olfactory Bulb 144F LO2
Xiu Shen Jing Olfactory Nerve (I nerve) 114F LO2
Xuan Yun Dian Dizziness (Vertigo) 195.F CW 3
Xun Ma Zhen Skin Conditions(Urticaria, Dermatitis) 53C/53.F SF 5, SF6/HX12,HX15HX 12
Ya Teeth(Toothache) 46.C1, C2, C3, LO 6, CW 3, IC 5
Ya Dian Mutism (Dumb Point) 173 C ST4
Yan Eye 54.0/54C2 LO 3, LO 4/IC6, IC 7
Yan Hou Larynx 74.C/74F ST 4/IC3
Yao Bai Oscillation Point 5.F ST 2 / ST 3
Yao Di Zhui Lumbar Spine 12.0 AH 4, AH5, HX1, TG 4, PG5, PG 6
Yao Ji Zhui Lumbosacral Spinal Cord HX 12, PP 8
Yao Tong Lumbago (Coxalgia) 158 C1/C2 AH11/HX9
Yi Pancreas 83 SC7
Yi Xian Yan Pancreatitis 170 C SC8/SC1
Yuan Zhong Central Rim 176 C CW3
ZHEN Occiput 38.0 AT 3, PL 4
Zhi Toes 28,0 AH 18, TF 6
Zhi Chang Rectum 67.C/67F HX 3/IH3
Zhi Chuang Hemorrhoids 196.F SC 4
ZHI QI GUAN Bronchi Zhi Qi Guan A 71.0 IC IC4, IC7
Zhi Qi Guan 167.  167 C IC4
Zhu Ou Mu Master Omega 186.F LO 1
Zi Gong Yen Dao Uterus and Vagina 89C/89F TF5/IH2
Zu Foot (Metatarsals) 27,0 TF 5, PT 3
Zui Dian Alcoholic Point (Drunk Point) 163 C SC2
Zuo Gu Shen Jing Sciatic Nerve 107.0 AH6,AH7